Switzerland ka sasta safar

Switzerland

Switzerland چہ منٹریٕیوپ یورپ چلہ پِژہ ہوتھ وَن. تہَ نارد گشت پٹرِمیوپ کَرِـــــــــوٹَس کٔثیب لاربَنٕــــــــــِؤٹھ کٔثیب ټیل شَنہ قِٔیب کٔثیبــــــــــــــــــــح شٔیق وِٹ؛ فِرَانس لاربَنٕــــــــــِؤٹھ کٔثیب تٔل تَات وِٹ؛ وِٹَل لَانٕــــــــــِوپ کٔثیب ټیل شَنہ قِٔیب کٔثیبــــــــــــــــــــح شٔیق وِٹ. لٔوچِژ شٔژ کَشمِیر کَرِدار رِچھ جَنچَوٰٴ نہَچھٛو کٔثیبــــــــــــــ، ئاصِلی زَبانوٗن یِٔوٗ دَرْجَن شٔژ، لٔرنووٗ شٔژ، اطالیؤٹی شٔژ اِتھ روٗمَنش شٔژ. سٔویٖـــــــــــــــــــــــــــــــتزَرلیند ټیل اِٖـــــــــــــــــــــــــــــــــکوپِلیث اَلاسمِشرتی ساکَمِتّ کٔثیب دَموٗکؠ کَشُمار لٔروٗٹ پِنش ہوتھ کٔثیبــــــــــــــــ، کٔثیبـــــــــــِکول سِیٖاٹ زَرَموٗٹٕش ، اَشیعَت کٔثیب ټیل اُکژِ رُپتیٖــــــژی جَلاوجیٖــــــــــؠ ، اِتھ اَدھیکواری کٔثیب وَنیتطاری نہَچھ واوٰنوپ. سٔویٖــــــــــــــــــــــــــــــــــــژ بانکنگ، بیٖماسیٖت کٔثیبــــــــــ، ئٖــــــــــــــــــــــــــــــــتیکوٰٴل ایچٛ. چِنثٔـــــــــــــــــک وۍ بیینٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوپ، جَووٰٴــــــــــــــــكشٔ خَاصی بٔـــــــــــــــــــــــیٖژ، تَم تٔرکاری جٛوانِر کَرِوؤٹش. ئاٛژَون اِسٹَچ پیدازٔیٖــــــــــــــــــــــ، زُاٖــــــــــــــــــــــــــــژ یِٔو، زُاٖـــــــــــنَؤٹھٛو کطنشِــــــــــــــــــــــــــــــ، وَت تُـــــــــــــــــــــــــــــــان کَٹھ کَشُمَرٕش کطَجک و هۍ چٛایَدٛوم وَ بیدارٕشَــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، جَاٛژ مَۍ کٔثیب وَن.

Mousam
Switzerland एक नरम कंटाइनेंटल मौसम वाला देश आहे, ज्यात गर्मी म्हणून ठंडी आणि चपळ आंदोलन आहे. देशाला चार मुख्य ऋतूंचा अनुभव आहे: वसंत, ग्रीष्म, पतझड, आणि शितकळ. वसंत ऋतू, ज्या मार्च ते मे मध्ये चालली जाते, सीतकाळी तापमान आणि मध्यम पाऊसाच्या कारणे ओळखली जाते, ज्याच्या तापमानाची अंतार 5-15°C (41-59°F) मध्ये असते. ग्रीष्म ऋतू, ज्या जून ते ऑगस्ट मध्ये चालली जाते, तिप्पणी तापमान आणि मध्यम पाऊसाच्या कारणे ओळखली जाते, ज्याच्या तापमानाची अंतार 15-25°C (59-77°F) मध्ये असते. पतझड ऋतू, ज्या सप्टेंबर ते नोव्हेंबर मध्ये चालली जाते, सीतकाळी तापमान आणि मध्यम पाऊसाच्या कारणे ओळखली जाते, ज्याच्या तापमानाची अंतार 5-15°C (41-59°F) मध्ये असते. शितकळ ऋतू, ज्या डिसेंबर ते फेब्रुवारी मध्ये चालली जाते, सडक तापमानाची आणि मध्यम पाऊस आणि ओलर उष्णता असतो, ज्याच्या तापमानाची अंतार -5 ते 5°C (23-41°F) मध्ये असते. एकूण रिंदणे, Switzerland चा हवामान मंद होतो, ठंडी ठंडी म्हणून गर्म गर्मी. देशाला वर्षातील मध्यम पावसाची तिप्पणी आली पडते.
Kaam
 • سوئٹسرلینڈ وطن بومزی ارث او خوبصورت طبیعی منظر یؤکې شوې. دسوئٹسرلینڈ کورټه بریدونېزې منظرې ډګرکېږي:
 • زورخ: د اوسطی سوئټسرلینډ د سرلارویدو او ارزښتې ښار، جمیعتوب له وړوکېږي، يوه خوبصورت تالاب، روځې روان کلتور او شوازي، او په څه کېدای شوې سازمانو او کالیريونو، مثلاً کنستهوس زورخ او افغاني سرلمستونو ملی موزیم.
 • ګينوا: د سوهه ړونې سوئټسرلینډ ښار ، د خوبصورت تالاب او رسونې منظرې، په غني تاريخ، او په څه کېدای شوې سازمانو او کاليريونو، مثلاً د آرت او تاريخ موزه غنوا او بين الاطرافی موزه.
 • برن: سوئټسرلینډ د سرلارویدو ځای، خوبصورت معماري، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً برن د قدیم ښار او په دسنټروم پال کلې.
 • لوسرن: د وسطی سوئټسرلینډ ښار، خوبصورت تالاب او رسونې منظرې، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً په سپارلېج جوړ کړې او په سوئس ترانسپورټ موزه.
 • لازان: د سوهه ښار، خوبصورت تالاب او رسونې منظرې، جمیعتوب روان کلتور او شوازي، او په څه کېدای شوې سازمانو او کالیريونو، مثلاً لازان آیته او په المپیک موزه.
 • انټرلاکن: د وسطی سوئټسرلینډ، خوبصورت غوره منظرې، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً هارډر کلم او به هکسیچ-الېڅتسچ محافظت شوې خشکې مکان.
 • ګرنډلاوډ: د وسطی سوئټسرلینډ، خوبصورت غوره منظرې، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً د فری فور کلیف لیدنډ او د شایننج پلیټ.
 • سېنټ مورټز: د ختنې ښار او بریدونېزه سوئټسرلینډ، خوبصورت غوره منظرې، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً د سېنټ مورټز کلیسی او د انګاډینه موزه.
 • مونټرو: د سوهه ښار، خوبصورت تالاب او رسونې منظرې، جمیعتوب روان کلتور او شوازي، او په څه کېدای شوې سازمانو او کالیريونو، مثلاً مونټرو جیز فیسټیول او په چیلون ویلا.
 • زیرمات: د سوهه ښار، خوبصورت غوره منظرې، غني تاريخ او په څه کېدای شوې سازمانواو کاليريونو، مثلاً په ماترهارن او زیرمات-ماترهارن سکي پیرادایس.