Kogalymavia Air Company

  • Kogalymavia, sazyasar Metrojet, vu ha Rusit tarikheyat hund, Kogalym, Rus chu sathokh. Ha tarikheyat 1993mannav bazarah vakathad ane chalanyalin anbohranevet ajriya haqiqti parkakurot.
  • 31 October, 2015mannav, Kogalymavia vex Metrojet Flight 9268 trakhed sinai, Egypt, chu prrrwaz, trawlag nooks gashanevet ajiri. Ha trawlag chu tan bome daroos wethramas haani avya hund. Asa yeklathe
Kogalymavia Air Company