Hellas Jet

  • Hellas Jet एक काथिवचित्रित हवाई यात्रा कीम्यानी आहे, जो यस वार्तालापाच्या उद्देशाने तयार केलेली आहे. हे किंवा टाकलेले कोणताही वास्तविक एयरलाईनस वर्गीकरण करत नाही. काश्मीरीत, Hellas Jet बाबत काहीतरी टांची मदत करायला माझा काळजी आहे का?
Hellas Jet