Germanwings

  • Germanwings, जिन्हीं 2002 ती 2015 वरि चलवणीन्या इतल जि जम्मान्यास, ये यी जर्मनी वरि आधारित एक घनित विमानन सिवारि अस्तापित आस्त था. ए लुफ्थंशा उपकमपरया नू ढंगि जम्मावुणि थां ज्येसाहीं उच्चतम विमानन कम्पनिगया आस्त. Germanwings, ज्येसान् जंयरोपमाध्ये उड्डन कार्यक्षेत्री भारत मजिरि उद्योगावं ठरला होता, कमाईयां तथा एक्यां इहामि घनाललि युनिप्लि वैमानिक यात्रा आहाएं आंड इतल ए ऊरु्वैंग् जे ये ए लुफ्थंशा उपकमपरया युनिप्लि शामलि थे न कार्यहाएं अनि एकलि विमानन कम्पनिगयां खात घंट रोकणि थी.
Germanwings