Druk Air

  • Druk Air Bhutanas 1981 wul bandi kyaeth. Druk Air, Bhutanesey raesar airanasa tihaes. Hein egutyi Bhutan manz rushin, bhuto shauh lasi India, Nepal, Thailand, Bangladesh, asis Singapore manz rushin saetyi karaes. Druk Air, Himalayas manz dashan tshuh baikat kittas kathi, shisaran manz tyaaynasen kam wuthnavun bandi. Druk Airti jaan asa swayamaatak A319 asis ATR 42 jahan wuchith. Druk Air asa Bhutan manz praktikabarzun karkaashasas maahas tatho tshaeny wuchaveana, apath bhawayas kashur khar matshathi.
Druk Air
image of city
Singapore
Dili
Keemat ke taalash
image of city
Dili
Singapore
Keemat ke taalash
image of city
New Delhi
Paro
Keemat ke taalash