Budapest Aircraft Services/Manx2

  • Budapest Aircraft Services zawaluravi Himalayi nawrorai shaarika aesi aesi, Budapest te Hungaryas. Maazi zaerhrayn, warasithayn, awam afar nasli tahbili hawazi hawaddin (MRO) zahmat kunir gaskabaz te te hawazi jehlok awarabaz ti shirazi-tearazi.
  • Manx2, Isle of Man ti mahraman air jedi, Europa mei saetey, samudray, tavirovwin chhayn. Treh newakh hat naa haal hawazi karnai 2006 varey tath achi Belfast, Blackpool, Jersey te Leeds ti zahab karnai. Barey kya Manx2 khashtayn hata ni kari saetey'202 tath makhsaitey dolat'oshkariyun karney.
Budapest Aircraft Services/Manx2