Ada Air

  • एडा एयर एअरलाइन टिराना, अल्बानियात मुख्यालयान सोचै बनावट मोट एयरलाइन आह. इयो 1992 वै तकुरु क्यौतस आयात आणि गैरसरकारी प्रवास प्रणालीत सुप्तवादित करत आहे. एडा एअर अधिकतर संगठनां आणि कंपन्या यांसाठी विविध वाहातूक सेवा उपलब्ध करवत आहे, उदा. संयुक्त राष्ट्र आणि सरकारी संस्थांसाठी. एडा एयरच्या मध्ये छोटे विमानांची लांबतर व साल्ये-मंडळींची प्रवास प्रणालीजिगत संख्येक असलेलं आहे, जसे डोरनियर 228 आणि बीचक्रॅफ्ट 1900.
Ada Air