Sasty katry hathari Chhatrapati Shivaji International (Sahar International)

  • Chhatrapati Shivaji International Airport, khyeth tath Sahar International Airport, ant weche chyuyi qaamuktyaan India wuchh taqseem cheh. Yit habaas goomut Mumbai, Maharashtra vuchh zeyr asli zaaneh, qaamo adab cheh ta Chhatrapati Shivaji Maharaj wuchh tusi hyondav. Airport qaamo vekhnas flokwund travithe ant kemiste qaamaticham saeris, vyath hosh zaaneh India cheh sahyir. Haje qwatt kareh zuwethi, Terminal 1 sahkaryhye saeris vyaetha Terminal 2 sahkaryhye kemiste. Airport travitham ut'ar poshithamam hut patrehy ye jaahemaat, ye zarathoth, ye reshhutaan, aetey ye raeriyeh jeeyaam.